Kategorie | Teksty Ojców

Beda Czcigodny: Wyznanie Piotra

klucze

Wtedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej. Ta miejscowość została odnowiona przez tetrarchę Filipa i tak została nazwana na cześć Tyberiusza Cezara, teraz zaś nazywa się Panea i znajduje się w prowincji Fenicja, przy granicy z Libanem, gdzie wypływają dwa źródła Jor i Dan.

Wtedy pytał swoich uczniów mówiąc: Co mówią ludzie, że kim jest Syn człowieczy? Pięknie pyta: nie „co mówią ludzie, że kim jestem ja”, ale „Syn człowieczy”, ponieważ ludźmi są ci, którzy rozmawiają o Synu człowieczym. Ci zaś, którzy rozumieją Jego bóstwo, nazywani są bogami.

A wy, co mówicie, że kim jestem? Nie z niewiedzy pyta o opinię uczniów i innych ludzi na swój temat, ale żeby nagrodzić godną odpłatą ich wyznanie wiary.

Piotr odpowiadając powiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Nazywa Go Żywym Bogiem wyrażając imię i naturę w celu odróżnienia od fałszywych bogów, o których śpiewamy: „Mają usta, ale nie mówią, mają oczy… i t.d. (Ps 115,5-6).

Błogosławiony jesteś Szymonie Barjona. Barjona jest zwrotem w języku syryjskim, w języku polskim znaczy: syn gołębicy. Ukazuje tutaj prostotę Piotra, który jest nazwany synem duchowej łaski.

Ponieważ nie ciało i krew ci objawiły. To znaczy: ludzie nadęci cielesną mądrością.

A ja ci mówię, że ty jesteś Piotr i na tej skalę zbuduję mój Kościół. W sposób alegoryczny mówi mu: „Na tej skale”, to jest na Zbawicielu, którego wyznałeś, zbudowany jest Kościół, który dał swojemu wiernemu wyznawcy udział w imieniu.

I bramy piekła go nie przemogą. „Bramami piekła” nazywa heretycką nieprawość, wady czy też grzechy, z których bierze się śmierć duszy.

I tobie dam klucze Królestwa niebios. Czyli wiedzę i władzę rozeznawania, przy pomocy której powinieneś ludzi godnych przyjmować do Królestwa, a niegodnych wykluczać.

I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ta władza bez wątpienia jest dana wszystkim Apostołom, do których po zmartwychwstaniu powiedział ogólnie: „Weźcie Ducha Świętego…” (J 20,22). Jednak nie to samo zadanie jest powierzone biskupom i prezbiterom oraz całemu Kościołowi, chociaż niektórzy ludzie, źle rozumiejąc sprawy, uważają że mogą potępiać tych, którym kary nie wymierzono, i odpuszczać kary winnym, chociaż nic takiego nie mogą, ale jedynie próbują pozbawić samych siebie dozwolonej władzy.

I Jezus nakazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Powody tego zakazu przepowiadania wyłożył, gdy dodał:

Odtąd Jezus zaczął ukazywać uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie, że będzie zabity i że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Taki jest tego sens: Wtedy mnie przepowiadajcie, gdy przejdę już przez te rzeczy, ponieważ teraz nie pomoże przepowiadanie Chrystusa i rozgłaszanie Jego majestatu, skoro ludzie za chwilę mają Go oglądać biczowanego i krzyżowanego.

Beda Czcigodny, Komentarz do Mateusza

tłum. P.M.Szewczyk

Dodaj Komentarz

Newsletter

Kolejna multimedialna publikacja patrystyczna

Kinoteka Patrystyczna

Myśl Ojców na dziś

Na nic mi rozkosze tego świata i królestwa doczesne. Wolę umrzeć, by połączyć się z Chrystusem niż królować aż po krańce ziemi. Tego szukam, który za nas umarł. Tego pragnę, który dla nas zmartwychwstał. Moje narodziny się zbliżają. Wybaczcie mi, bracia: nie przeszkadzajcie mi żyć, nie chciejcie, abym umarł; tego, który pragnie należeć do Boga, nie wydawajcie światu, ani nie zwódźcie go materią. Dopuśćcie, bym otrzymał czyste światło. Kiedy tam dojdę, stanę się człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mojego Boga. Jeśli ktoś ma Go w sobie, pojmie, czego pragnę…
Ignacy z Antiochii, List do Rzymian, II wiek po Chr.