Teksty Ojców

Beda Czcigodny: Dana mi jest wszelka władza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Co znaczy więc, że Jezus uprzedził uczniów do Galilei, aby tam się im ukazać? Idą za Nim, aby oddać Mu cześć widząc Go, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny tych, którzy zasnęli. Idą za Nim ci, którzy są Chrystusa, i oni sami przechodzą ze śmierci do życia według własnej kolejności, i tam widząc Go oddają Mu pokłon, ponieważ oglądają Go w postaci boskiej i bez końca wychwalają. Do tego oglądania odnoszą się słowa: „Wtedy zaś z odsłoniętą twarzą – jak zaświadcza Apostoł – wpatrując się w chwałę Pana będziemy przekształceni na Jego obraz (2 Kor 3,18). W jakikolwiek więc sposób kierujemy ku niemu naszą drogę, idziemy po Jego śladach dzięki szczerej wierze.

Niektórzy jednak wątpili. Poznali więc Pana, któremu oddali pokłon skłaniając twarze ku ziemi, ale była w ich umysłach wątpliwość, której nie należy potępiać, ponieważ uważali, że nie oglądają ciała, w którym zmartwychwstał, lecz tylko ducha, którego oddał po zakończeniu męki.

Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Mówi te słowa o przyjętym człowieczeństwie: przyjmując je umniejszył się trochę niżej od aniołów, a zmartwychwstając w nim ukoronowany został chwałą i czcią (Hbr 1,9), postawiony został ponad dziełami rąk Ojca i wszystko zostało poddane pod Jego stopy. Pomiędzy tym wszystkim również sama śmierć rzucona jest pod Jego stopy, która – jak się okazało – do pewnego czasu miała nad Nim przewagę.

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Nakazał więc najpierw nauczać narody, czyli przekazywać im poznanie prawdy, i dopiero wtedy chrzcić, ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu. I: „Jeśli nie odrodzi się z wody i Ducha Świętego, nie może człowiek wejść do Królestwa Boga” (J 3,5). Na końcu zaś dodał: „Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”, ponieważ jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara martwa jest bez uczynków.

A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Marek mówi: „I Pan po wypowiedzeniu tych słów został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”, ponieważ jest On Bogiem i człowiekiem, został wzięty do nieba i zasiada z człowieczeństwem, które przyjął z ziemi, ale pozostaje na ziemi ze świętymi przez boskość, którą wypełnia zarówno niebo jak i ziemię. Należy zauważyć przy tej okazji, że obecny jest wszędzie przez swój boski majestat, ale inaczej dla swoich wybranych, a inaczej dla nieprawych. Dla nieprawych obecny jest przez potęgę niezrozumiałej natury, która zna wszystko co nowe i stare, poznaje myśli z daleka i przewiduje wszystkie drogi każdego człowieka. Dla wybranych jest obecny przez łaskę łagodnej opieki, przez którą w sposób szczególny przy pomocy udzielania darów lub kar prowadzi ich ku posiadaniu przyszłego dziedzictwa wychowując jak ojciec wychowuje synów.

Beda Czcigodny, Komentarz do Ewangelii Mateusza

Tłum. P.M.Szewczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *